top of page

ALEVİLİK BEKTAŞİLİK GELENEĞI VE İSLAM

ALEVİLİK BEKTAŞİLİK GELENEĞI VE İSLAM

Sıddık Korkmaz,

İz Yayınları, 128 sayfa


Türkiye'de Alevilik-Bektaşilik sürekli gündemde olan bir konu. Siyasi, akademik ve toplumsal yaşam açısından yadsınamayacak bir gerçek.

Sıddık Korkmaz hoca kitapta topladığı altı makalesinde bu konuyu tartışmaya açıyor, yanlış anlamalara değinerek çözüm önerileri sunuyor.

Yazar, Türkiye'de mezhep konusunun nasıl anlaşıldığı ve anlaşılması gerektiğinden başlıyor. Din ve mezhep kavramlarının anlam aralığını din kavramının ilahi, mezhep kavramının beşeri bir oluşum olduğunu belirterek sorunları çözebileceğimizi belirtiyor.

Türkiye siyasi ve kültürel birikimini asırlara dayanan tecrübesine borçludur. Bu tecrübeye izin veren "din" çatı görevi görmektedir. İslam'ı bir ideolojiye indirgemek onun evrenselliğini elinden almak demektir.

Yazar, sorunları çözmek için devletin, din eğitimi hakkındaki temel politikasını, bilgilendirme ve kaliteyi yükseltme amaçlı yaparak halledebileceğini belirtmektedir.

"Kültürü dinleştiren anlayışa göre âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber'in Arap olmayan Müslümanlara örnek olması mümkün değildir."

Kitabın ikinci bölümünde değinilen asıl konu; Türkiye'de Alevi-Bektaşi birikimi, kaynakları, dini temellerine yer verilerek güncel sorunlara çözüm önerileri oluşturmaya çalışmaktadır.

Alevi-Bektaşi öğretisinin Hacı Bektaş-ı Veli, öğretisindeki İtikadi unsurların menşeine değinilerek Kuran, Hz. Peygamber ve Kadim Türk Kültürü ile Veli'nin amelde Hanefi, itikatta Maturidi gelenekten geldiği; dili sade ve halk kitlesine seslendiği için Yesevi geleneğinden sufi meşrebi üzerine toplumuna mesajını duyurmuştur.

Aleviliği Şiilik veya İsmaililikten ayıran yazar, Anadolu’ya has bir durum olduğunu Sünni ve Alevi kesimlerin konuyu daha makul çözebileceğini belirtmektedir. Alevi-Bektaşi kaynakları incelenmeli ve muhatap kitleler bilinçlendirilmelidir. Temel kaynak Kur'an ve Hz. Peygamber olduğu Hacı Bektaş-ı Veli'nin tüm eserlerinde görülmektedir. Bazı kaynaklarda abartılı ifadelere yer verilse de Türkiye kendi zenginliklerini korumaya devam edecektir. Ötekileştirmek ve suni kavgalar sorunları çözmek yerine kavgayı körükleyecek ve adeta kan davalarının devam etmesine neden olacaktır.


110 görüntüleme

Comentarios


Yazı: Blog2_Post
bottom of page